Sunday, 24 September 2017

Mujhe rup ne kahi ka na chhora